ชื่อ - นามสกุล :นายสำอางค์ วงค์อามาตย์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป