ชื่อ - นามสกุล :นายสุระชัย ภะวะภูทะ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1